[:sv]Vanliga frågor Medicinpåminnelse[:en]FAQ Medication Reminder[:]

[:sv]Om du inte får svar på dina frågor på denna sida, skicka e-post här.

F: Hur kommer jag igång med Medicinpåminnaren?

S: Gör så här:
• Starta appen Mediminder-faq-sv-7
• Lägg till en rad genom att fylla i Läkemedelsnamn, Dos och ev Anmärkning och klicka i vilka tidpunkter du skall ta medicinen. Mediminder-faq-sv-1Klicka sedan på  Mediminder-faq-sv-2 Då visas din medicin i listan ovanför.

• Om det redan visas något i textfälten tryck på Mediminder-faq-sv-2 för att spara den och rensa inmatningen.

• Om tidpunkterna inte passar dig. Klicka på Mediminder-faq-sv-4 och ändra påminnelsetiderna. Mediminder-faq-sv-5Avsluta med OK

• För att ändra en befintlig påminnelse, klicka på läkemedlet i listan. Då visas uppgifterna i inmatningsfälten och kan man ändra uppgifterna och vilka tidpunkter man skall ta medicinen. Spara med Mediminder-faq-sv-2

• Ta bort en rad genom att klicka på läkemedelsnamnet i listan. Och sedan klicka på Mediminder-faq-sv-3
Mediminder-faq-sv-6När alla inställningar är klar, klicka på Starta så kommer påminnelsen på vald tidpunkt.[:en]If you don’t get an answer for your question on this page, please send an e-mail here.

Q: How do I set up the Medciation Reminder?

A: Do like this:
• Launch the app Mediminder-faq-sv-7
• Add a row by entering the medication name, dose och optional note and select which times you want to take your medicin.Mediminder-faq-sv-1Then click  Mediminder-faq-sv-2 The medication is then displayed in the list above.

• If something is already in the text fields, click  Mediminder-faq-sv-2 to save it and clear the input.

• In the reminder times do not fit your needs. Click Mediminder-faq-sv-4 and the change the times. Mediminder-faq-sv-5Confirm with OK

• To change an existing reminder, click on the medication in the list. The data is then displayed in the input fields and can be edited. Confirm with Mediminder-faq-sv-2

• Remove a row by clicking on the medication name and click  Mediminder-faq-sv-3
Mediminder-faq-sv-6When all settings are finished, click Start and you will be reminded on the choosen times.[:]